هوالمحبوب

عشق من و تو چه ماجرایی دارد.

از غایت شعاع و روشنی، دیده طاقت آفتاب ندارد.
و آن ماه به آفتاب نرسد، الا مگر آفتاب به ماه برسد.

و این حقیقتی‌ست که:
لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار.

One of the blessings of visiting Imam Reza’s shrine is that it brings happiness and vitality for the believers, and anybody who visits His Holiness’ shrine will spiritually connect to him, and will preserve such a relationship in their souls.

Advertisements