دانش و بینش

​هوالعلیم
علم‌های اهل دل حمال‌شان

علم‌های اهل تن احمال‌شان

دانش، اندوخته است، و بينش، مصرف كردن بهينه آن اندوخته. 

دانش، تفسير مى‌كند، و بينش آدمى را تغيير مى‌دهد، البته تغييرى رو به سوى كمال. 
دانشى كه رفتار و كردارمان را همرنگ خودش نكند مثلِ غذايى است كه هضم نمى‌شود. چنين غذايى ما را رنجور و بدحال مى‌كند. 
كسانى كه دانش و محفوظات دارند و بينش ندارند نوعاً دچار بيمارى‌هاى اخلاقى و شخصيتى مى‌شوند. اما غذايى كه هضم شود نيرو و سلامتى مى‌آورد، هرچند اندک باشد. همين طور هر معرفتى كه به بينش تبديل شود سلامتى روانى و اخلاقى در پى مى‌آورد. 

دانشى مى تواند نجات بخش باشد كه با رفتار و هويّت ما در آميزد.
علم چون بر دل زَنَد، يارى شود

علم چون بر تن زَنَد، بارى شود

Advertisements