طمع

و گفت: طمع، رسنی است در گردن
و
بندی بر پای.

بینداز تا برهی.

ذکر محمدبن سماک
تذکرةالاولیاء

Advertisements