سرخوشانه
نور را جویم اندر این شب تار


بس بگفتم کو وصال و کو نجاح
برد این کو کو مرا در کوی تو

جست‌وجویی در دلم انداختی
تا ز جست‌وجو روم در جوی تو

خاک را هایی و هویی کی بُدی
تا نبودی جذب های و هوی تو

بیست‌و‌سوم مردادماه یک‌هزاروسیصدونودوسه

Advertisements