آنجا که دو اهل صحبت به هم رسند، یا مدهوشی است یا استغراق در یکدیگر.
مولانا

بیست‌و‌نهم تیرماه یک‌هزاروسیصدونودوسه

Advertisements

یا نور

یا نورَ النّور
یا منوّرَ النّور
یا خالق النّور
یا مدبّر النّور
یا مقدّر النّور
یا نور َ کلِّ نور
یا نوراً قبل کلّ نور
یا نوراً بعدَ کلّ نور
یا نوراً فوقَ کلّ نور
یا نوراً لیس کمثله نور.

جوشن کبیر، فراز 48.

لیلةالقدر، رمضان‌المبارک یک‌هزاروچهارصدوسی‌وپنج هجری‌قمری