عشق تو

عشق‌نامه شهرام ناظری سکوت عصر بهاری‌ام را دربرگرفته، برایم حال و روز ابوسعید ابوالخیر تداعی می‌شود آنجا که در خلوتش زمزمه می‌کرده:

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز
جان جز سخن عشق نگوید هرگز

صحرای دلم عشق تو شورستان کرد
تامهر کسی در آن نروید هرگز

Advertisements