رضایت مندی از خویش به گمانم بهترین احساسی ست که هر شخصی می‌تواند تجربه کند . آرامشی در پی دارد وصف ناشدنی .

یادم نمی آید آخرین بار چه زمانی این حس را تجربه کرده بودم اما این روزها بعد از مدتهای مدیدی باز هم  عمیقاً حسش می‌کنم  و خوشحالم .

Advertisements