قرار داد کاریم ارتقاء پیدا کرد و همینطور کارم . خبر خوشی باید باشه  و هست .

باید همیشه یادم بماند شکر نعمت نعمتت افزون کند !

پی نوشت : چرا آدم ها قدر چیزایی که راحت بدست میاد رو نمیدونن ؟ نمیدونم همه اینطورن یا فقط من ؟  همیشه برای درک و فهمیدن هر چیزی نمیدونم چرا ناخواسته سخت ترین راه رو انتخاب میکنم !اینجا نوشتم به یادگار تا یادم باشه ناشکری چه ها که نمیکنه !!!  به هر حال خوشحالم .

Advertisements