زمان بی کرانه را ، تو با شمار گام عمر ما مسنج

 به پای او دمی است ، این درنگ درد و رنج

 بسان رود ، که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش

 امید هیچ موجزی ز مرده نیست زنده باش

Advertisements