میان پنجره و دیدن

 همیشه فاصله ایست

 چرا نگاه نکردم؟!

Advertisements