پائیز فصل محبوب من !

بوی پائیز در نفس های آسمان و زمین و درخت و گیاه پیچیده !

Advertisements