لحظه ها ی عریان

ستاره های آسمان در شب به همه چشمک می زنند

دوست دارند معشوقه همه باشند

اما هر کسی که عاشق یک ستاره شد ، صاحب آن می شود

مردم زمینی خیلی خودخواه شده اند .

جبراب خلیل جبران

پی نوشت :
امیدوارم  بهانه باشد برای شکستن این سکوت مرگ آورم !

Advertisements