کلمات میگریزند و جز بغضی در گلو چیزی نمی ماند !

Advertisements