همه روزه روزه بودن            همه شب نماز کردن

همه ساله حج نمودن            سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه                 سرو پا برهنه رفتن

دولب از برای لبیک             به وظیفه باز کردن

به مساجدو معابد                همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی               همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن            به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش                طلب نیاز کردن

به خدا که هیچکس را         ثمر آنقدر نباشد

که به روی ناامیدی            در بسته باز کردن

«شیخ بهایی»

Advertisements