نمیدانم چرا هر بار که بهانه های زیادی برای نوشتن هست ، کلمات میگریزند از ذهن. بگذریم .

1.
امتحان عالی شد ، یعنی فکر نمیکردم بازدهی خوبی داشته باشد . اما خدا را شکر ، هنوزم میتوان امید داشت به خواندن درست و دقیق در کمترین فرصت ( حدود 3 ساعت ! ) و گرفتن نمره ی خوب .

2.
ترم جدید کلاس زبان شروع شد و شیطنت هایش ! دوست میدارم دوستانی را که این کلاس بهانه آشنایی و سلام دوستی مان شد .

3.
حال همه ما خوب است ، بهتر بگویم خوبتر از خوب ! این روزها بیشتر زندگی میکنیم و طعم خوش زندگی را میچشیم . اتفاق خاصی نیفتاده ، قدری خود را پیدا کرده ایم!

Advertisements