بغضی پر ز غبطه در گلویم پیچیده ! سفرت خوش و بی خطر باد دوست .

Advertisements