پرنده را ديده اي در قفس ؟ وقتي براي پر كشيدن بي تابي ميكند.

 باران كه ميبارد من حس آن پرنده را دارم ،‌ اسير اين ميزهاي اداري و چهارديواري ها !

پي نوشت:

               – خداوندا ، باران و شكوه نزولش !!! هزاران بار شكر به درگاهت .

               – بركات آسماني را دوست ميدارم بســـيار زيـــــاد . بخشندگي طبيعت بي نظير است… شار‍ژ دوربين تمام شده بود ، ديدني بود … افسوس !

Advertisements