بی دوست زندگانی لطفی چنان ندارد

لطفی چنان ندارد بی دوست زندگانی

این بیت شعر را بسیار دوست میدارم . با هر برداشت از » دوست » در این بیت .

بعد از مدتها دوستی را دیدم عزیزتر از جان . دلتنگش میشوم اغلب اما ( به لطف قدرت توجیه ایرانی جماعت ‌که من هم کم از آن بی نصیب نمانده ام)  کوتاهی میکنم  در بجا آوردن حق دوستی و پرسیدن احوال دوستان ، حتی دوستانی که بسیار دوستشان میدارم .

یکشنبه در جمعی دوستانه بودم ، خوش گذشت .  امیدوارم این دیدارها ادامه داشته باشد .

 

Advertisements