*
دوست دارم این روزها بنویسم

اما ….

نمیدانم با اینکه حرف ، بسیار است اما چرا  حرفی برای گفتن نیست!

Advertisements