گاهی یاد بعضی ها تا همیشه در ذهن میماند حتی اگر تنها چند ماه در کنارت باشند.

ثریا

گلی

بهاره

مرجان

زهره

سمانه

آدمهایی که این چندماه آمدند و رفتند .

حالا تنها من مانده ام و خاطرات روزهای با هم بودنمان!

نمیدانم سهم من از این آدمها همین خاطرات خواهد بود و یا باز هم میتوان لذت بودن با آنها را تجربه کرد. بیشتر دوست بودیم تا همکار .

 

 

 

 

Advertisements