تمامش همین است!

در شب کوچک من افسوس باد با برگ درختان میعادی دارد

در شب کوچک من دلهره ی ویرانیست

گوش کن….

وزش ظلمت را می شنوی ؟

من غریبانه به این خوشبختی مینگرم !

من به نومیدی خود معتادم

گوش کن

وزش ظلمت را میشنوی؟؟

Advertisements