مهاتما گاندی: پیروزی آن نیست که هرگز بر زمین نخوری ، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی .

Advertisements