ایستاده بودی اگر چه ایستادگی دشوار بود در برابر این همه شقاوت !

مگر میشود پروانه را از شمع جدا کرد اگر چه بسوزد

چگونه میتوان دل را آرام کرد ، آن هم این دل که سرشار از اشتیاق وصال پدر است.

چگونه؟؟

 

ظاهراً تشییع ، تشییع تو بود اما باطناً تشییع علی بود و تو !

 

Advertisements