ده سال از روزی که منو تو این دنیای پراز بدی ها ، پر از سیاهی ها تنها گذاشتی میگذره! دقیقاً 10 سال.

 تمام این مدت سعی کردم هرگز فراموش نکنم موضوعی رو که همیشه یادآوری میکردی : رسالت ما خوب بودن ه ، با تمام بدی هایی که میبینیم ! یادت میاد؟ همیشه میگفتی : هنر خوب بودن در مقابل بدی هاست ، والا خوبی در قبال خوبی که وظیفه انسانی ه .  دلم برات خیلی تنگ شده خیلی .

Advertisements