این روزها عجیب این جملات دکتر شریعتی را باور دارم :

 

من هم در این شهر غریبم.

 

طوفانی نیز مرا آواره کرده است.

 

مرا نیز در این بی آشیانی خویش شریک کنید.

 

من نیز چون شما آشیانی ندارم.

 

من نیز مرغ سرزمین گمشده ای هستم.

 

پرستوی مسافری هستم.

 

Advertisements