امروز صبح خبر غافلگير كننده اي به من داده شد! 

اطلاع دادند كه محل كارم تغيير خواهد كرد! و نميدانم بايد خوشحال باشم يا ناراحت! راستش قدري دچار استرس شده ام ! ۲ سال زمان صرف شد براي تسلط بر امور محوله به اين واحد و بي انصافي ست اگر اقرار نكنم كه كارهاي بسياري ياد گرفتم  : كنترل پروژه هاي عمراني ، برآورد بودجه سالهاي آتي . برآوردهاي آماري ، كارشناسي و آناليز قيمت هاي پيمانكاران ،  بررسي گزارشهاي دريافتي از ساير واحدها و  تهيه گزارش عملكردهاي ماهانه و سالانه ! نظارت بر عملكرد پيمانكار و تنظیم گزارش‌ها! چند ماهي هست كار سازماندهي شده و تقريباً همه چيز درست و با كمترين اشتباه انجام ميگيرد!! ظاهراً روزهاي پاياني مأموريتم در اين واحد است. اما خب  هر آمدني رفتني در پي دارد ، فعلاً كه يك دو روز آينده را نيز هستم .

پی نوشت: مینا جان، تولدت مبارک                                   

Advertisements