1.

روباه گفت: – آدم فقط از چيزهايی که اهلی کند می‌تواند سر در آرد. انسان‌ها ديگربرای سر در آوردن از چيزها وقت ندارند. همه چيز را همين جور حاضر آماده از دکان‌هامی‌خرند. اما چون دکانی نيست که دوست معامله کند آدم‌ها مانده‌اند بی‌دوست


2.

هر بار كه مينويسم پاک ميشوند، گویا بيان كردني نيست.  

 

Advertisements