حرف  گفتني كه نباشد  از يك طرف ! از طرف ديگر چند تن از همكاران اخراج و بالطبع حجم كار تو زياد شده باشد وقت هم كم  ، چند روزي هم مهمان عزيزي داشته باشي كه به محض اينكه  از كار روزانه فارغ شوي با شوق و ذوق براي بيشتر بودن با مهمانت به سمت خانه راهي شوي ، با تمام خستگي كار همراه با مهمان براي خريد و يا گردش از خانه بيرون روي و زمان بازگشتت به خانه ساعت نيمه شب را نشان دهد! نتيجه چيست؟ همينكه ميبيني. اينجا سكوت و سكوت !

راستش اگر همه اين بهانه ها هم نبود بعيد ميدانم چيزي مينوشتم ، نوشتن به زور! كه نميشود ، ميشود؟؟؟ اگر هم بشود ، ميشود چيزي مثل اين. رفع تكليفي كه اصلا و ابدا به دل نمينشيند.

Advertisements