هر کس که کاري مي کند هر قدر کوچک، در معرض خشم کساني است که کاري نمي کنند.
هرکس که چيزي مي سازد هر قدر ناچيز، منفور همه کساني است که اهل ساختن نيستند.
هر کس که چيزي را تغيير مي دهد هر قدر کم، بايد در انتظار سنگباران همه کساني باشد که عاشق توقف اند و ايستايي و سکون.

  

Advertisements