یک سوال : چرا دستت را می شویی ؟

حتما جواب می دهی : برای رفع غبار !

می پرسم : با غبار نشسته بر دل چه می کنی ؟

 سوال بعدی : جسمت را چرا استحمام می کنی ؟

جواب می دهی : برای رفع آلودگی

می پرسم : روحت را کجا استحمام می کنی ؟

 به راستی حمام روح شما کجاست ؟

 سوال بعدی : ظاهر و اندام خود را در کجا می بینی که کاستی های آن را برطرف کنی ؟

جواب می دهید : در آینه

می پرسم : روحت را در کجا می بینی ؟

 به راستی آینه روحت کجاست تا کاستی های خود را در آن ببینی ؟

شما بهترین خوردنی ها را با وسواسی خاص جمع کرده و به دهان می گذاری و آن می شود غذای جسم شما !

غذای روح ما چیست ؟  تا به حال به این سوال فکر کرده ایم ؟  

Advertisements