گفت: او را نَفَس بکش.
نگاهش کردم.
خندید: کتاب آسمانی یادت هست؟
کلمه‌ های او بود در دست‌ های پیامبر.
این روزها همه قرآن دارند. این کلمه‌ ها همه جا هست.
اما کسی کلمه‌ ها را نَفَس نمی‌ کشد.
کسی با کلمه‌ ها زندگی نمی‌ کند.
تو اما کلمه‌ هایش را نَفَس بکش و زندگی کن. که بی نَفَس کشیدن می‌ میری.

Advertisements