هرگز رها مكن
روياهايت را…
و هرگز آن ها را
پشت سر مگذار
آن ها را بياب و از آن خويش گردان
و در همه زندگي ات
آنان را بال و پر بده
وهرگز مگذار رهايت كنند.

Advertisements