باید از گل ها آموخت، عشق به نور را.

Advertisements