خدايا!
نيک آگاهم که زندگي تماما صحنه ي بازي ست،
بازي بي رحمانه
ولي مي دانم که همه براي بازيهاي حقيرانه خلق نشده ايم.
خدايا!
مرا به بازي کوچک شکست مکشان،
بگذار به زندگي بينديشم به مانند آوردگاهي که بازيگرانش را با دست خويش مي گزيند.
خدايا!
نگذار تسليم سختي ها شوم چون مي دانم هيچ لحظه اي را نمي توانم از تو باز پس گيرم ،
آگاهم گردان,تو بر فراز ايستاده اي و تا پايان راه را نظاره گري،
در لحظات خطيردر امانم دار.

Advertisements