درونم هستی، همیشه.

دوست داشتنت، ارزشمندترین دارایی من است و

و به تو اندیشیدن سکوت من،

عزیزترین، طولانی‌ترین و پرکلام‌ترین سکوت.

تو درونم هستی، همیشه!

Advertisements

هوالمحبوب

عشق من و تو چه ماجرایی دارد.

از غایت شعاع و روشنی، دیده طاقت آفتاب ندارد.
و آن ماه به آفتاب نرسد، الا مگر آفتاب به ماه برسد.

و این حقیقتی‌ست که:
لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار.

One of the blessings of visiting Imam Reza’s shrine is that it brings happiness and vitality for the believers, and anybody who visits His Holiness’ shrine will spiritually connect to him, and will preserve such a relationship in their souls.

دانش و بینش

​هوالعلیم
علم‌های اهل دل حمال‌شان

علم‌های اهل تن احمال‌شان

دانش، اندوخته است، و بينش، مصرف كردن بهينه آن اندوخته. 

دانش، تفسير مى‌كند، و بينش آدمى را تغيير مى‌دهد، البته تغييرى رو به سوى كمال. 
دانشى كه رفتار و كردارمان را همرنگ خودش نكند مثلِ غذايى است كه هضم نمى‌شود. چنين غذايى ما را رنجور و بدحال مى‌كند. 
كسانى كه دانش و محفوظات دارند و بينش ندارند نوعاً دچار بيمارى‌هاى اخلاقى و شخصيتى مى‌شوند. اما غذايى كه هضم شود نيرو و سلامتى مى‌آورد، هرچند اندک باشد. همين طور هر معرفتى كه به بينش تبديل شود سلامتى روانى و اخلاقى در پى مى‌آورد. 

دانشى مى تواند نجات بخش باشد كه با رفتار و هويّت ما در آميزد.
علم چون بر دل زَنَد، يارى شود

علم چون بر تن زَنَد، بارى شود

سکوت

هواللطیف

انسان که سکوت می‌کند افکارش در خودش جمع می‌شود؛ آن مطلوبی که در انسان به صورت‌های‌ متفرق و شکسته و کثیر جلوه می‌کند، همه کم‌کم‌ جمع می‌شود، و به واسطه آرام گرفتن نفس در اثر سلوک آن شکستگی‌ها و موج‌ها‌ از بین می‌رود؛‌ انسان نفس را تماشا می‌کند‌ که این آب در نفس آرام گرفته و ساکن و صامت شده و عکس ماه و خورشید در او می‌درخشد.

اما اگر انسان سکوت را رعایت نکرد و چشم به هر جا دوخت و زبان به هر چه باز شد و هر سخنی از دریچه گوش به ذهن رسید، این ذهن همین طور در این عالم پخش و پلا است؛ جلوه‌های‌ خدا را در هر موجودی می‌بیند، ولی کور و نابینا است و آنها را درست نمی‌بیند،‌ بلکه به صورت شکسته و درهم می‌بیند…

آیین رستگاری، ص۱۶۵